Menu
Kattenmandje

Privacyreglement

Privacyreglement 100% Kattastisch

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de 100%kattastisch internetsite registreert;
 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

100% Kattastisch mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft 100% Kattastisch de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door 100% Kattastisch worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

100% Kattastisch vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft 100% Kattastisch in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens 100% Kattastisch expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die 100% Kattastisch gebruikt en het doel van het gebruik

100% Kattastisch verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van 100% Kattastisch of als u via het contactformulier contact met ons opneemt. 100% Kattastisch verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Indien u leverancier bent van 100% Kattastisch worden mogelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met 100% Kattastisch sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden (nieuwsbrief).


IP-adressen/cookies

100% Kattastisch houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt; het productaanbod te verbeteren.


Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

100% Kattastisch verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de 100% Kattastisch-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die 100% Kattastisch met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

100% Kattastisch verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor 100% Kattastisch worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door 100% Kattastisch beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor 100% Kattastisch om in te loggen in het digitale systeem;
 • de personen werkzaam voor 100% Kattastisch hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan 100% Kattastisch verstrekte persoonsgegevens;
 • 100% Kattastisch heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. 100% Kattastisch hanteert een termijn van twee jaar na de laatste verleende dienst, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal 100% Kattastisch zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij ons vragen@kattastisch.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van 100% Kattastisch.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met 100% Kattastisch opnemen en probeert 100% Kattastisch er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door 100% Kattastisch? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal 100% Kattastisch ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.


Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van 100% Kattastisch.


Privacyreglement 100% Kattastisch versie juni 2018